Developmental teacher education: prolepsis in a process of double stimulation: Creating accidental learning experiences on a regular basis

Themes in professional development of teachers human and technology

The professional development line in the curriculum can be characterised by the themes of the 'professional assignments' (PA's) that form the core of the curriculum. In a PA student conduct an inquiry into a theme in which experiences from practice are connected to theory. Below the collection of themes and descriptions (Dutch, to be translated) of the assignments.


Year 1, period 1
Images of education
Deze beroepsopdracht betreft een oriëntatie op werken in het onderwijs. Studenten maken kennis met de diversiteit van het onderwijsveld, de kenmerken van de vakles, docenten en leerlingen. Binnen deze beroepsopdracht is er veel aandacht voor de startpositie en de studievaardigheden van de student.
Year 1, period 2
Teaching, the basics
In het tweede semester van het eerste studiejaar starten de studenten in vergelijking tot voorgaande jaren met een tamelijk intensieve stage. Studenten geven minimaal vijf hele lessen. In de begeleidende beroepsopdracht leren studenten hoe ze een les vorm moeten geven (het casco van een huis) en verdiepen zij zich in de basis van pedagogisch handelen, zoals groepsdynamica en basisbehoeften van leerlingen.
Year 2, period 1
Students' learning and effective interaction
Beroepsopdracht 3 bouwt voort op ‘Lesgeven, de basis’. Van studenten wordt verwacht dat zij zicht krijgen op het leren van hun leerlingen en dat zij in staat zijn hun lessen zodanig in te richten dat er daadwerkelijk wordt geleerd. (Dit is als het ware de inrichting van het huis.) Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere activerende didactiek, taalgericht vakonderwijs, een positief- leer en werkklimaat
Year 2, period 2
Critical use of a pre-formated teaching method

Year 3, period 1
Acknowledging students' differences in the classroom
In het eerste semester hebben de studenten bij Ontwikkeling van de Adolescent kennis gemaakt met leerlingen in allerlei soorten in maten. In deze beroepsopdracht leren de studenten hoe zij rekening kunnen (moeten) houden met die diversiteit. Het gaat daarbij om verschillen in leerstijlen, niveau, in achtergronden en om leer- en gedragstoornissen.
Voorlopige leerdoelen: Visie:
·De student kan de eigen visie onderzoeken en ontwikkelen (en op grond van deze visie het passend onderwijs vormgeven, beargumenteren en evalueren).
Zorgstructuur:De student kan de zorgstructuur op een school beschrijven en kent de begeleidingstrajecten voor leerlingen met verschillende zorgbehoeften.
·De student kan taken van de mentor beschrijven bij het verwijzen van zorgleerlingen.
Planmatig handelen:
· De student werkt methodisch en komt tot handelingsstrategieën (bijv. d.m.v. een groepsplan)
Leer- en gedragsstoornissen:
·Studenten kunnen de meest voorkomende leer- en gedragsstoornissen noemen, signaleren en beschrijven hoe ze hier als
Pagina 30
mentor mee om moeten gaan. Gesprekstechnieken:
·Studenten zetten relevante kennis en vaardigheden in om doelgerichte gesprekken te voeren met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeftes.Metavaardigheden:
·De student reflecteert op de eigen ontwikkeling en formuleert leerpunten voor de eigen competentieontwikkeling.
De student kan theorie en praktijk koppelen en de theorie in de praktijk toepassen. Hij beschrijft op welke wijze hij het geleerde, de theorie kan vertalen naar de praktijk en past dit ook daadwerkelijk toe.
Year 4, period 1
The teacher in the school context
Als docent heb je niet alleen met je eigen klas en school te maken, maar ook met de omgeving waarin de school opereert. De student maakt in deze beroepsopdracht kennis met schoolbegeleidingsdiensten, met ouders en de omgeving van de leerlingen, met landelijke vakverenigingen en door de politiek opgestelde inhouds- en niveaueisen.

Year 4, period 2
Bachelor thesis: research into teaching practice

This page has paths: